ပီကင္း / ေဟာင္ေကာင္- မကာအို Incentive Trip (29.8.18)